Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Sprzedaży obowiązujący do 31.12.2016

Regulamin zakupów w sklepie internetowym dobram.pl.

Obowiązujący od dnia 25.12.2014r.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy dobram.pl, działający pod adresem www.dobram.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjne Kolbud Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000154328; REGON: 002482820; NIP: 554-023-25-21; (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz, pod adresem poczty elektronicznej: info@dobram.pl, pod numerem telefonu: (52) 58-48-300.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego dobram.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Ceny wszystkich widocznych towarów na stronach sklepu internetowego dobram.pl są określone zarówno w kwotach netto jak i kwotach brutto (zawierające podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu dobram.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym dobram.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego dobram.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru są określone na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują charakter wiążący dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego dobram.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego dobram.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego dobram.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamówienia w sklepie internetowym dobram.pl można dokonywać:
- poprzez koszyk internetowy sklepu dobram.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,
- pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@dobram.pl,
- wysyłając wiadomość FAX na numer: 52-345-28-54
- telefonicznie - dzwoniąc pod numer: 52-58-48-300 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16:00).

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: PUP KOLBUD Sp. z o.o., Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz, może to także zrobić drogą mailową na adres: info@dobram.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

PŁATNOŚĆ

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

2. W sklepie dobram.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego dobram.pl, zgodnie z fakturą PROFORMA. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
- płatność za pobraniem - dokonując zapłaty w momencie dostarczenia towaru przez kuriera. Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;
- płatność z odroczonym terminem zapłaty –pozwala Kupującym na odroczenie terminu płatności za zamówienie na 14 dni od daty dostarczenia towaru. Ta forma płatności jest zastrzeżona dla Klientów posiadających status Partnera Handlowego.
- płatność gotówką w kasie -dotyczy zamówień odbieranych osobiście z magazynu w Bydgoszczy. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać tylko gotówką w siedzibie zarządu firmy PUP KOLBUD Sp. z o.o. przy ul. Fordońskiej 183 w Bydgoszczy w godzinach 8:00 -15:00 (maksymalnie do kwoty 5.000,00 PLN licząc z podatkiem VAT). Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty oraz faktury VAT zamówiony towar można odebrać z magazynu firmy KOLBUD (Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8). Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego dobram.pl w zakładce http://dobram.pl/Platnosci-i-dostawy-cabout-pol-14.html oraz na początku składania zamówienia.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub moment zapłaty kurierowi w momencie dostarczenia towaru (w przypadku płatności za pobraniem).

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu dobram.pl. Towary oferowane przez Sprzedającego są podzielone na cztery grupy: towary z czasem wysyłki do 24 godzin następujących po sobie dni roboczych, towary wysyłane do 3 dni roboczych, towary wysyłane do 9 dni roboczych oraz do 28 dni roboczych.

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego dobram.pl. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

4. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest na stronie sklepu internetowego dobram.pl w zakładce http://dobram.pl/Platnosci-i-dostawy-cabout-pol-14.html

5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będącą integralną częścią sklepu internetowego dobram.pl.

7. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w Magazynie KOLBUD (ul. Przemysłowa 8 w Bydgoszczy) po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

8. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

9. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie dobram.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje".

10. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym dobram.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego dobram.pl.

3. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

4. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

5. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub stronie internetowej Gwaranta.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna –Kodeks cywilny).
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny
W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz –w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego –wypełniony dokument gwarancyjny.

4. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt PUP KOLBUD sp. z o.o. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

5. Reklamacje związane z usługą on -line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.

6. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

9. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu dobram.pl jest Administrator Sklepu Internetowego.

10. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek(tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego dobram.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

2. Wszystkie towary i nazwy prezentowane na stronie sklepu internetowego dobram.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres PUP KOLBUD Sp. z o.o. ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

4. Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjne KOLBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 183, 85-739 Bydgoszcz, jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym dobram.pl. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności). Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjne KOLBUD Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

5. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: http://dobram.pl/Polityka-prywatnosci-cabout-pol-13.html wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym dobram.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego dobram.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

9. Dobram.pl zrealizuje każde zamówienie niestandardowe dopasowane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. W takim przypadku dobram.pl zastrzega sobie jednak prawo do uzgodnienia z Zamawiającym warunków realizacji, płatności, do pobrania zaliczki na poczet realizacji w wysokości 30 – 50% przedmiotu zamówienia w zależności od wartości zamówienia i stopnia jego skomplikowania.

10. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym http://dobram.pl/Regulamin-dobram-pl-cterms-pol-29.html oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjne KOLBUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 183, 85-739 Bydgoszcz.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego dobram.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego dobram.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym dobram.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty

pixel